Правила и условия

ОБЩИ

ЧЛЕН 1 - ДЕФИНИЦИИ
За целите на Общите условия, термините с главни букви в този раздел трябва да имат следните дефиниции, освен ако не е изрично посочено противното:

1.1. Споразумение
Споразумението между Komarbg.com от една страна и потребител, от друга, за предоставяне на Услугите.

1.2. Правила и условия
Тези общи условия, които са част от Споразумението (последна актуализация на 09-12-21).

1.3. Komarbg
Онлайн платформа обединяваща казино стриимъри и любители на такова съдържание имащо за цел само и единствено за забавление.

1.4. Потребител
Всяко физическо лице, което е регистрирало

1.5. Посетител
Всеки отделен човек, който посещава и/или разглежда уебсайта

1.6. Страни
Komarbg и Потребител/Посетител заедно.

1.7. Услуги
На уебсайта KomarBG предоставя информация за казино игрите, предлага онлайн платформа/общност по този въпрос и предоставя информация и съоръжения, като например създаване на „линк за голяма печалба“, достъпни за посетителите и потребителите.

1.8. Акаунт
Всички лични данни за регистрация и вход, свързани с използването на определени Услуги, които може да не са достъпни за Посетителите.

1.9. Уебсайт
Уебсайтът www.KomarBG.com

 

ЧЛЕН 2 – УСЛУГИ
2.1. Уебсайтът се управлява и предоставя от KomarBG. На уебсайта KomarBG предоставя изключително услугите.

2.2. KomarBG не предлага хазартни игри.

2.3. Уебсайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове и ресурси, предоставени от трети страни. Тези връзки са предоставени само за информационни цели, което означава, че KomarBG няма контрол върху съдържанието на тези уебсайтове или ресурси и не поема отговорност за тях или за каквито и да било загуби или щети, които могат да възникнат от използването им или използването им на каквато и да е информация, която те може да придобие, включително, но не само, лични данни.

 

ЧЛЕН 3 – УСЛОВИЯ
3.1. С регистрирането си, потребителя декларират, че са запознати и приемат Общите условия, декларацията за поверителност и политиката за бисквитки, както е посочено на уебсайта.

3.2. Посещавайки и/или разглеждайки уебсайта, Посетителите декларират, че са запознати и приемат декларацията за поверителност и политиката за бисквитки, както е посочено на уебсайта.

3.3. С приемането на Общите условия се създава Споразумение между KomarBG, от една страна, и потребителя, от друга, в рамките на който той или тя може да използва Услугите, предлагани от KomarBG на Уебсайта.

3.4. Освен ако не е договорено друго в писмена форма, правоотношенията между KomarBG и потребителя се уреждат от Общите условия.

3.5. Достъпът и използването на уебсайта са разрешени изключително в случай на пълно и стриктно спазване на Общите условия.

3.6. KomarBG си запазва правото едностранно да променя и/или актуализира Общите условия. Ако Общите условия бъдат променени и/или актуализирани, потребителите биват информирани за това чрез имейл адреса, свързан с потребителския акаунт, преди изменените и/или актуализирани правила и условия да влязат в сила.

 

ЧЛЕН 4 – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ   
4.1. Общи
4.1.1. Посетителят и Потребителя ще се въздържат от всяко поведение, което може да навреди на KomarBG, Уебсайта, други Посетители и/или други потребители или тяхната репутация.

4.1.2. Изтегляне, използване, показване или предаване на съдържанието на уебсайта или част от него по какъвто и да е начин с цел възпрепятстване, фалшифициране, прекъсване, унищожаване или ограничаване на нормалното функциониране или функционалност на уебсайта чрез компютърни вируси или друг код или софтуер е забранено, както и предлагането обратно или използването на промененото съдържание.

4.1.3. В случай, че KomarBG е на разумно мнение, че Посетителят или потребителя не е спазил и/или е нарушил Общите условия, KomarBG си запазва правото да спре или анулира регистрацията, да спре, блокира или прекрати потребителския акаунт , и да откаже на Посетителя или потребителя по-нататъшен достъп до уебсайта, без каквато и да е форма на възстановяване от какъвто и да е характер и без да се засягат допълнителни правни или други стъпки, които KomarBG все още може да предприеме.

4.2. Регистрация
4.2.1. потребителите могат да участват само в Услугите, предлагани от KomarBG.

4.2.2. Следните данни трябва да бъдат предоставени в контекста на регистрацията: потребителско име, имейл адрес и име на потребителски профил. В допълнение, регистрирането на акаунт може да стане и чрез свързване с Facebook или Google или друга платформа ако е зададена такава.

4.2.3. KomarBG си запазва правото да изисква допълнителни подробности, ако се налага.

4.2.4. KomarBG си запазва правото да откаже потребителско име и/или парола, ако прецени, че съответното потребителско име и/или парола са неподходящи, противоречат на обществения ред и добрите нрави или могат да предизвикат объркване.

4.2.5. Всеки потребител носи отговорност за вярното, пълно и точно въвеждане на своята регистрация, данни за вход, както и за поддържането им актуални.

4.3. Регистриран Акаунт
4.3.1. Потребител може да открие само един  акаунт и може да използва услугите на KomarBG чрез този акаунт. Забранено е да имате няколко акаунта.

4.3.2. KomarBG изрично си запазва правото да предприеме подходящи мерки, ако се окаже или KomarBG обосновано подозира, че потребител или друго лице може да е отворило или да има достъп до множество акаунти на потребители, пряко или косвено. Тези мерки във всеки случай включват блокиране на акаунта(ите) на потребителя. В такъв случай съответното(ите) лице(а) нямат упражними права по отношение на потребителскя(ите) акаунт(и).

4.3.3. В случай на загуба или кражба на данните за регистрация и вход, или ако тези данни са забравени, потребителя трябва да информира KomarBG за това възможно най-бързо. В този случай KomarBG ще се стреми да предостави повторно на потребителя достъп до неговия акаунт.

4.3.4. Всеки потребител е отговорен за защитата на поверителността на своите данни за регистрация и вход, включително потребителско име и парола за влизане в акаунта.

4.4. Съответствие с приложимото законодателство
4.4.1. Посетителите и потребителите трябва да спазват приложимото законодателство по всяко време.

4.4.2. Посетители на възраст под 18 години нямат право да използват Услугите, предлагани от KomarBG.

4.4.3. Ако приложимото законодателство е нарушено, KomarBG е свободен да спре, блокира или изтрие регистрацията и/или акаунт. KomarBG също има право да информира компетентния (държавен) орган за това и изрично си запазва правото да иска всякакви щети в този случай от Потребителя или Посетителя.

 

ЧЛЕН 5 – СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ
5.1. Споразумението между потребителя и KomarBG се сключва за неопределен период от време.

5.2. Потребителя има право да прекрати това Споразумение по всяко време, без да се налага да спазва срок на предизвестие. В такъв случай Потребителя трябва да изпрати имейл.

5.3. При прекратяване, акаунтът на потребителя ще бъде блокиран или, по искане на потребителя, прекратен и Потребителя вече не може да използва Услугите. Потребителя може по всяко време да поиска от KomarBG да деблокира неговия акаунт, което искане може да бъде отказано по абсолютна преценка на KomarBG.

 

ЧЛЕН 6 – ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРИТЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
6.1. KomarBG се стреми редовно да проверява цялата налична информация на уебсайта и да предоставя тази информация с необходимите умения и внимание. KomarBG не гарантира, че информацията и съдържанието, предоставени на уебсайта, по-специално информацията, предоставена от други уебсайтове или трети страни на KomarBG, са пълни, правилни и/или актуални по всяко време или че ще бъдат достъпни постоянно и без прекъсване.

6.2. KomarBG не гарантира, че уебсайтът и/или сървърът, който предоставя, по всяко време ще останат без вируси, програмни грешки или други вредни елементи или ще бъдат безопасни или без грешки, нито че дефектите ще бъдат отстранени незабавно.

6.3. Всеки Потребител и Посетител признава и приема, че Уебсайтът и неговото съдържание могат да бъдат обект на временни технически проблеми, като телекомуникационни прекъсвания, програмни грешки или други проблеми, нарушаващи работата на Уебсайта, без KomarBG да носи отговорност за това.

6.4. KomarBG отхвърля всякаква отговорност за щети (включително, но не само, щети, дължащи се на загуба на бизнес, пропуснати печалби, прекъсване на бизнеса и свързани щети, загуба на бизнес информация или всякаква друга имуществена или последваща загуба или щета, включваща движимо или недвижимо имущество) в резултат на (временни) проблеми, посочени в членове 6.2 и 6.3, или използването на уебсайта, освен в случаите, когато щетите са резултат от умисъл или груба небрежност от страна на KomarBG. KomarBG също не може да носи отговорност за щети или загуби, понесени от потребителя и/или Посетителя в резултат на използването на Услугите, по-специално последващи действия относно съвети и/или информация от други Потребителите и/или връзките, достъпни на уебсайтът.

6.5. При никакви обстоятелства KomarBG няма да носи отговорност за щети, дължащи се на небрежност или неправилно използване от страна на потребителите и посетителите на уебсайта. потребителите и Посетителите носят отговорност за щети, произтичащи от тяхна неправилност или небрежност при използването на Уебсайта, като KomarBG си запазва правото да възстанови изцяло щетите, които претърпява в резултат на потребителя и/или Посетителя.

6.6. потребителите и Посетителите се съгласяват да обезщетят, защитят и държат безвреден KomarBG от и срещу всички искове, отговорности, щети, загуби, глоби, неустойки, разходи и разноски, включително съдебни разходи, за нарушение на Общите условия или всяка друга отговорност, произтичаща от използването на Уебсайта, без забавяне и по искане на KomarBG.

 

ЧЛЕН 7 – ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
7.1. Уебсайтът и цялото му съдържание са защитени с авторски права. Авторските права, търговските марки и други права на интелектуална собственост върху материали, съдържание, търговски марки, лога, графичен дизайн, снимки, анимации, видеоклипове, текстове и други отличителни знаци, предоставени като част от уебсайта, винаги ще бъдат предоставени на KomarBG, неговите лицензодатели или трето право партии.

7.2. Освен ако изрично не е предвидено, нищо в настоящите Общи условия няма да се тълкува като прехвърляне, прехвърляне, лиценз или по друг начин предоставяне на което и да е право на интелектуална собственост.

7.3. Уебсайтът и цялото съдържание, достъпно на него, са предназначени само за лична, некомерсиална употреба. Копирането, предаването, възпроизвеждането, копирането, публикуването или преразпространението на уебсайта или части от него без разрешението на KomarBG е забранено и може да доведе до съдебни производства.

 

ЧЛЕН 8 – ЛИЧНИ ДАННИ
8.1. KomarBG зачита поверителността на потребителите и посетителите, защитата на личните данни на потребителите и посетителите, както и тяхната цифрова сигурност. Относно събирането и обработката на лични данни от KomarBG, декларацията за поверителност и политиката за бисквитки са неразделна част от настоящите Общи условия

 

ЧЛЕН 9 – ОТГОВОРНА ИГРА
9.1. Когато предоставяте информация за казино игрите, е важно да посочите рисковете, свързани с участието в хазарт. Докато KomarBG не предлага никаква форма на залагане, KomarBG се опитва да опише опасностите и рисковите фактори на хазарта в своя раздел за помощ и съвети, който можете да намерите тук .

 

ЧЛЕН 10 – ИЗБОР НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
10.1. Споразумението и всякакви спорове, свързани с него, се уреждат и тълкуват от законите на България, с изключение на стълкновителни норми.

10.2. Страните се съгласяват да положат разумни усилия за разрешаване на всички искове, спорове или противоречия, произтичащи или във връзка със Споразумението, чрез провеждане на добросъвестни преговори.

10.3. Ако страните не са в състояние да уредят въпроса помежду си, всяка от страните може да отнесе спора изключително до съда, без да се засяга правото на Посетителя или потребителя – при условие че Посетителят или Потребителя е потребител по смисъла на член 6 :193(1), начални думи и под (а) от Гражданския кодекс на България – да образуват съдебно производство срещу KomarBG пред съдилищата по местоживеене или, при липса на такова, в действителното им местожителство. KomarBG предоставя срок от един месец, след като KomarBG се позова на този потребител, за да избере за разрешаване на спор от компетентния съд съгласно закона.

 

ЧЛЕН 11 - РАЗНИ
11.1. Ако някоя клауза от настоящите Общи условия се окаже невалидна, незаконна или неприложима, това няма да повлияе на валидността, законосъобразността или приложимостта на останалите разпоредби. KomarBG ще замени всяка невалидна, незаконна или неприложима разпоредба валидна, законна и приложима разпоредба, която постига във възможно най-голяма степен съдържанието и смисъла на оригиналната разпоредба.

11.2. KomarBG има право да ангажира трети страни за изпълнението на Споразумението.

11.3. Никакво забавяне или неуспех от страна на KomarBG да упражни някое право по Споразумението, както и частично или еднократно упражняване на това право, не представляват отказ от това или някое от това право.


 

ПРОМОЦИЯ НА СТРИЙМЪР

KomarBG.com като промоционална платформа за стриймъри :
1. Стриймърът трябва да спазва етичните насоки и правилата на платформата за стрийминг, от която предава.
2. Стриймърът трябва да поддържа страницата/профил си в KomarBG чиста от обидни/неподходящи коментари.
3. Стриймърът може да използва свои собствени връзки за присъединяване на своята страница.
5. KomarBG не носи отговорност и няма да взима страна с проблеми, които могат да възникнат между стримъра, последователи и казината, които популяризират. 
6. KomarBG има законното право да се разпорежда с връзки, които не са съобразени с етичните и правни ограничения и очаквания, към които компанията се стреми.
7. Стриймърът е добре дошъл да се рекламира в собствената си страница. На главната страница (емисия) стриймърът е добре дошъл да участва като член на общността.